Đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Chiều 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 71 điểm cầu trên cả nước nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và nhìn lại 10 tháng của năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019; quán triệt, triển khai Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải trong tổ chức thực hiện và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực đồng chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Triển khai đồng bộ, toàn diện chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tính đến tháng 10/2019, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13/17 (76,5%) đề án, nhiệm vụ lớn theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ trì chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 11 khóa XII dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII được Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn của Ban Bí thư về quy định chi tiết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; kịp thời tham mưu ban hành Kết luận 60 của Bộ Chính trị về việc thống nhất độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hướng dẫn 26 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu ban hành Hướng dẫn 21 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, góp phần hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xác lập căn cứ giúp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.

Toàn Ngành tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, như: Phê duyệt quy hoạch đối với 158 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là 530 lượt; phối hợp thẩm định 54 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 721 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 82 trường hợp diện Trung ương quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm định tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 989 trường hợp; hoàn thành lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, đồng thời, tiếp tục tham mưu tổ chức lớp mới vào đầu tháng 11-2019.

Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 11/2019 và từ nay đến hết năm 2019, toàn Ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII; tham mưu Tiểu Ban Điều lệ Đảng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến để trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020 trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn Ngành triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 tích cực chuẩn bị, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu; trong đó, tập trung hoàn thiện 4 đề án đã có lịch báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án báo cáo cấp ủy các cấp.

Nhấn mạnh tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý đây là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức chủ động, đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nhưng phải đúng người, đúng việc, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thiện và bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, chuẩn bị thật tốt các nội dung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại các hội nghị Trung ương vào đầu năm 2020.

Ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng giảm bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành. Kịp thời làm công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Ngành bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn Ngành tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trong đó có tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và phát động Giải năm tiếp theo một cách thiết thực, hiệu quả.

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp huyện và cơ sở, kết nối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Xây dựng cổng thông tin điện tử của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp...

TTXVN/Báo Tin tức
Công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân
Công tác xây dựng Đảng đã bắt đúng mạch, đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân

Diễn ra từ ngày 7-12/10/2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa hết sức to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trước khi bước vào năm 2020 - năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN