Chi phí thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chú thích ảnh
Giám sát chi trả từ Quỹ BHYT. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/7/2024 - 31/12/2024 như sau:

Về mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế từ 1/7/2024 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2024:

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: tương đương thấp hơn 351.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

Về mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP từ 1/7/2024 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2024:

Tại điểm a khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 351.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

Tại điểm b khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 1.170.000 đồng (Một triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tại khoản 2, số tiền tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 2.340.000 đồng (Hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tại khoản 3, số tiền tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 5.850.000 đồng (Năm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế:

Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1/7/2024: tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng (Một trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng).

Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2024, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật và tính chi phí theo 2 thời điểm như sau:

Trước ngày 1/7/2024: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng (Tám mươi mốt triệu đồng).

Từ ngày 1/7/2024: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng (Một trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng).

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, từ 1/7/2024 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2024 thì số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP lớn hơn số tiền được xác định như sau:

(6 - Tổng số tiền đã cùng chi trả từ 1/1/2024 đến trước ngày 1/7/2024/1.800.000 đồng) x 2.340.000 đồng 

(Đối với các trường hợp có số tiền cùng chi trả từ 1/1/2024 đến trước ngày 1/7/2024 đã đủ hoặc vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì được hưởng quyền lợi theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và không áp dụng công thức này).

BT (TTXVN)
Ngành Y tế tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc
Ngành Y tế tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc

Ngày 28/6, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 của Chính phủ do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đã triển khai tích cực tại các địa phương còn lại trên toàn quốc, để gắn chuyển đổi số với Đề án 06 trong lĩnh vực y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN