Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vì dân

Bác Hồ - Người đã dành trọn cuộc đời mình để nghiên cứu lý luận, đề ra đường lối cách mạng Việt Nam, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân và trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.(đọc thêm)