Tuổi trẻ tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

"Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", là quyết tâm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia chuyển đổi số, thực hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong những thập niên tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.(đọc thêm)