Trên 3.000 học sinh Hà Nội dự tuyển lớp 6 song bằng ngày 23/7/2020

Toàn thành phố có 3.004 học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 với chương trình thí điểm đào tạo song bằng-Trung học cơ sở quốc gia Việt Nam và trung học quốc tế IGCSE-năm học 2020-2021.(đọc thêm)