Thiết bị không người lái dưới nước thay đổi cục diện hải chiến Thái Bình Dương

Các thiết bị không người lái từng giúp thay đổi cục diện chiến tranh từ trên không đang được “nhân bản” rầm rộ trên biển. (đọc thêm)