Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện sai phạm về kinh tế trên 116 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm nay, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 149 cuộc thanh tra tại 329 đơn vị; trong đó có 71 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang và 78 cuộc thanh tra triển khai mới.(đọc thêm)