Freedom House xuyên tạc những giá trị thực tiễn tại Việt Nam

Những luận điệu lạc lõng của Freedom House trong “Bản báo cáo tự do thế giới 2021” là hoàn toàn trái ngược, thậm chí là xuyên tạc và cổ xúy cho những giá trị lệch lạc, không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam.(đọc thêm)