Đảm bảo vận hành an toàn đường dây 500kV Bắc – Nam

Sau 29 năm kể từ ngày đóng điện vận hành tuyến đường dây mạch 1 dài gần 1.500 km với 5 trạm biến áp và trạm cắt 500kV trải dài từ Bắc vào Nam. Đến nay, hệ thống điện quốc gia đã có thêm 2 mạch là đường dây 500kV mạch 2 và mạch 3, mỗi năm truyền tải hàng chục tỷ kWh điện, vận hành an toàn, liên tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.(đọc thêm)