Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng

Vui tết, đón Xuân Kỷ Hợi và mừng Đảng ta 89 tuổi, chúng ta vui mừng về những thành tựu to lớn của đất nước trong năm 2018 và ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chú thích ảnh
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ XIII. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Chúng ta đều biết, Đại hội XII của Đảng xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ thì nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là về xây dựng Đảng. Đó là: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa thực hiện ở ba Hội nghị Trung ương (4, 6, 7) và ban hành bốn nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng là: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Như vậy, chỉ trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ cả ba nội dung lớn của công tác xây dựng Đảng, là: chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉnh đốn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị; chỉnh đốn công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Nhìn lại ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, chúng ta vui mừng nhận thấy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với quyết tâm chính trị cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng chú ý là:

Thứ nhất, tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân về yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay; thấy rõ những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là nguy cơ dẫn đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng đã coi trọng, tăng cường hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cấp.

Thứ ba, cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh và bước sang một giai đoạn mới cao hơn, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đã được tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý bằng pháp luật, trong đó có cả cán bộ đương chức và nguyên chức diện Trung ương quản lý, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Thứ tư, đã tập trung tổng kết thực hiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định, quy chế, quy trình, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng, nhất là về công tác cán bộ, như: Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kê khai tài sản của cán bộ để nhân dân giám sát; Quy định về xử lý đảng viên vi phạm; Quy định về phân cấp quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; ….

Những kết quả của công tác xây dựng Đảng trong ba năm qua đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước nhanh, bền vững; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những kết quả của công tác xây dựng Đảng trong ba năm qua đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước nhanh, bền vững; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

 

Nguyễn Đức Hà (Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng – Ban Tổ chức Trung ương)
Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cần Thơ
Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cần Thơ

Sáng 1/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức trong thể Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN