Phiên họp Ủy ban Pháp luật:

Kiện toàn bộ máy đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 21, thẩm tra Tờ trình xin ý kiến về tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số, phù hợp với chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Các đại biểu nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế, không chuyển vụ thành cục… Do đó, một số ý kiến đề nghị Kiểm toán Nhà nước báo cáo bổ sung, làm rõ về số lượng biên chế thực tế của Trung tâm Tin học, căn cứ, điều kiện để tổ chức lại thành đơn vị cấp Cục.

Theo Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước, sau hơn 22 năm hoạt động, Trung tâm Tin học trực thuộc Kiểm toán Nhà nước đã có sự trưởng thành về mọi mặt, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được tương đối toàn diện, căn bản và quan trọng.

Tuy vậy, trong xu hướng đổi mới, hội nhập của đất nước, trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán là yêu cầu cấp bách, phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành. Đây cũng là sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, có sự tham khảo từ bài học thành công của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới và kinh nghiệm triển khai mô hình tổ chức hoạt động công nghệ thông tin tại một số bộ, ngành trong nước.

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán là tổ chức trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước và là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng và khai thác dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định...

Phan Phương (TTXVN)
Phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động giám sát của Quốc hội
Phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động giám sát của Quốc hội

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Kiểm toán nhà nước không chỉ cung cấp thông tin các kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, mà còn thường xuyên tham gia các cuộc giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN