Tags:

Tái mù chữ

  • Đẩy mạnh giáo dục ở vùng biên

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho con em lao động nghèo không có khả năng đến trường, con em Việt kiều và người Việt Nam sinh sống ở Campuchia trở về, người lớn tuổi tái mù chữ có thể đến lớp, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hình thức lớp học khác nhau như: