Tags:

Cần thêm chính sách

  • Cần thêm chính sách đặc thù cho các dân tộc rất ít người

    Cần thêm chính sách đặc thù cho các dân tộc rất ít người

    Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình về “Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội đối với các dân tộc rất ít người (DTRIN), thực trạng và giải pháp cho giai đoạn 2012 - 2020”.