Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9:

Viết tiếp những trang sử oanh liệt mới trong thời đại Hồ Chí Minh

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

73 năm qua, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn tạo nên hào khí và sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh tư liệu: TTXVN

Giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát huy cao độ sáng tạo, khéo léo, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh, đi đến bến bờ vinh quang; lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai với phương châm vừa kiến quốc vừa kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. 

Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, với quyết tâm “... thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp và đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng nhưng đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trải qua nhiều giai đoạn, nhân dân ta phải lần lượt đối phó với các chiến lược chiến tranh tàn bạo, xảo quyệt của kẻ thù. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, qua 21 năm chiến đấu anh dũng (1954-1975), chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và đây chính là một trong những trang sử chói lọi của dân tộc ta và là một sự kiện có tầm quốc tế, có tính thời đại sâu sắc.

Xây dựng cuộc sống mới 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Cả nước ta chuyển sang giai đoạn đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, chúng ta gặp nhiều khó khăn lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc quyết tâm đồng lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng, củng cố chính quyền trên phạm vi cả nước, ban hành Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tuy nhiên, việc duy trì quá lâu cơ chế tập trung, bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm. Trong hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có lúc, có nơi đã mắc sai lầm, khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mười năm cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975-1985) là mười năm Đảng ta tìm tòi con đường đổi mới. Đây cũng là thời kỳ tư duy mới được hình thành từng bước bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu và khuyết điểm trong mười năm ấy đã để lại những bài học quý giá cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Đạt được thành tựu toàn diện trên các mặt

Chú thích ảnh
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 1/9/2018, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) kịp thời xác định những nguyên tắc cơ bản định hướng cho công cuộc đổi mới đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Qua các kỳ đại hội, từ Đại hội lần thứ VII đến Đại hội lần thứ XII, những nguyên tắc về công cuộc đổi mới không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Đảng luôn khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động của Đảng.

Đồng thời Đảng không ngừng phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từng bước củng cố và hoàn thiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Nhờ đó, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy, văn hóa xã hội không ngừng phát triển.

Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình; đang thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Đặc biệt, sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, thể hiện rõ nhất là kết quả của năm 2017 và 8 tháng năm 2018. Năm 2017 là một năm đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm nước ta hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% được đề ra trước đó và trở thành mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP nửa đầu năm 2018 có mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011. Theo đó, GDP quý 1 năm 2018 tăng 7,45% so với cùng kỳ năm 2017, quý 2 năm 2018 tăng 6,79%. Tính chung nửa đầu năm 2018, GDP ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2017, là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011… 

Phát huy thành quả, kinh nghiệm trong 73 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để chúng ta nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 73 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lan Khanh (tổng hợp)
Phát huy tinh thần bài học về tận dụng thời cơ Cách mạng Tháng Tám trong thời kỳ mới
Phát huy tinh thần bài học về tận dụng thời cơ Cách mạng Tháng Tám trong thời kỳ mới

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, từ ngày 14 đến 25/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa, đập tan chế độ, xiềng xích thực dân phong kiến kéo dài gần 100 năm, mở ra trang sử mới của dân tộc, đất nước độc lập, thống nhất, nhân dân lao động thực sự trở thành người chủ của xã hội.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN