Thông điệp đầu xuân

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trên cả nước. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015), 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)... Hòa trong khí thế hào hùng của cả dân tộc, các địa phương trên cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) tiến hành Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nhân dịp đầu Xuân mới, phóng viên báo Tin Tức đã ghi lại những ý kiến, như là một thông điệp của lãnh đạo một số địa phương về định hướng phát triển năm 2015.

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai:

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014

Năm 2015, Đồng Nai đã đề ra 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh như: Tăng trưởng đạt khoảng 11,5 - 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 64,5 triệu đồng/nguời/năm (3.000 USD/người/năm); kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 10 - 12%; thu hút vốn FDI đạt khoảng 1 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt 22 - 23% GRDP; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 54.000 - 55.000 tỷ đồng... Để đạt được các chỉ tiêu trên, tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, từng bước xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; ổn định tổ chức bộ máy chính quyền sau Đại hội Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt kết quả Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 gắn với hoàn thành thực hiện tám chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014. Trong đó tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch ngành, quy hoạch cấp huyện bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Thực hiện tốt công tác quản lý của Nhà nước về quy hoạch để nhân dân an tâm đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn đúng định hướng; triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2020 của tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp; thương mại - dịch vụ và nông nghiệp; tiếp xúc, gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; khắc phục tình trạng vốn ứ đọng, nằm chờ mặt bằng thi công. Tăng cường khai thác các nguồn thu cho ngân sách, thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thuế, nợ thuế tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến thu ngân sách của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng, mở rộng thu ngân sách qua ngân hàng thương mại để tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho các doanh nghiệp; bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện đạt kết quả chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao, đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động nguồn kinh phí cho đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và phục vụ cho mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết tốt các khiếu nại của công dân.


Ông Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh:

Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Mục tiêu đặt ra, phấn đấu đến năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020. Trong năm nay Bắc Ninh xác định mục tiêu thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển khu vực kinh tế trong nước, bảo đảm kinh tế Bắc Ninh phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp thành công. Với quan điểm coi thu hút đầu tư là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ, thu ngân sách lớn. Tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nghiên cứu, ban hành những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng. Tăng cường chỉ đạo bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo lòng tin cho các doanh nghiệp yên tâm xây dựng, mở rộng đầu tư sản xuất và giới thiệu các doanh nghiệp khác đầu tư vào Bắc Ninh.


Ông Phạm Duy Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái:

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng

Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, ổn định chính trị xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm các tác động tiêu cực đối với môi trường, khai thác, sử dụng có hiệu quả các lợi ích về môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 đạt 5%/năm.


Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La:

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10,5%

Năm 2015, trước những thuận lợi và khó khăn chung của cả nước và điều kiện thực tế của địa phương, với sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương; sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Sơn La đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức 10,5%, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm và các nhóm giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu một số ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ; tăng cường các giải pháp huy động vốn đầu tư, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, kiểm soát giá cả thị trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng hợp lý và bền vững. Tập trung thực hiện nhiệm vụ ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy điện, nhân dân các xã, bản còn đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng chưa có điều kiện phát triển bền vững. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội còn nhiều phức tạp như ma túy, di dịch cư tự do, tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tập trung thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Tăng cường tiềm lực bảo vệ biển, đảo

Năm 2015, cùng với Chương trình Biển Đông - Hải đảo giai đoạn 2011-2015 và Đề án Quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ quần đảo Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020 của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ưu tiên đầu tư hỗ trợ xây dựng khu sản xuất, chăn nuôi tập trung; trang bị thuyền đánh cá, hướng dẫn và hỗ trợ ngư cụ cho người dân đánh bắt hải sản các vùng ven điểm đảo để tạo tăng thu nhập cho các hộ gia đình trên đảo. Nghiên cứu chính sách khuyến khích ngư dân các địa phương trong tỉnh và trong cả nước tổ chức khai thác thủy sản khu vực quần đảo Trường Sa, kết hợp với giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa và thông tin liên lạc với người dân trên đảo. Tạo thuận lợi cho ngư dân các xã đảo có thể tiếp cận các cơ sở cung ứng dịch vụ nghề cá trên quần đảo. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thị trấn trong huyện, như: Nhà ở của dân, nhà công vụ, nhà văn hóa…; hoàn thiện hệ thống y tế nhằm phục vụ tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các xã, thị trấn; hoàn hiện các trường tiểu học, mầm non trên các xã, thị trấn, tổ chức tốt việc học tập của các cháu. Khánh Hòa phấn đấu trong năm 2015, mỗi người dân huyện đảo Trường Sa có mức thu nhập đạt 1.800 USD; toàn huyện có 70% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, 92% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 95% số dân được dùng nước sạch… tạo tiền đề để đến năm 2020, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới…


Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum:

Đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực

Năm 2015, tỉnh Kon Tum phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 13%, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại... Theo đó, Kon Tum sẽ triển khai triệt để các giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng nông thôn. Triển khai thực hiện tốt đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2014-2020). Đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực, Kon Tum sẽ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo thêm việc làm qua đào tạo nghề. Thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh... Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại... Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định:

Tạo bước đột phá phát triển

Năm 2015, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2011-2015), là năm mà tỉnh Bình Định có nhiều vận hội lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo có ý nghĩa rất quan trọng. Với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương tăng 9,5%; trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 11,5% và dịch vụ tăng 11,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu dạt 670 triệu USD và thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.8220 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên 25.930 tỷ đồng và giải quyết việc làm mới cho 29.600 lao động. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Bình Định đề ra các giải pháp trong việc thực hiện, phân công, phân nhiệm cụ thể, hợp lý. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Trước mắt phấn đấu trong quí 1/2015 sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Lọc hóa dầu cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan với vốn đầu tư 22 tỷ USD giai đoạn 1. Đồng thời đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để giao đất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án VSIP (Singapore), Dự án nâng cấp nhà ga sân bay Phù Cát thành nhà ga sân bay quốc tế và các dự án trọng điểm khác…


Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An:

Tập trung vào ba lĩnh vực chủ lực

Năm 2015, Long An xác định các giải pháp đột phá để mang lại kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tỉnh sẽ triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực trọng yếu là: Tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu các khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu đầu tư công. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển sản xuất nông, lâm, thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, năng suất cao, chất lượng, hiệu quả gắn với thị trường tiêu thụ và gắn với công nghiệp chế biến; nhân rộng việc xây dựng các “cánh đồng lớn”, chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng chất lượng cao. Phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, sản xuất công nghiệp, gắn với chế biến tập trung và xử lý chất thải. Triển khai thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, từng bước lấy lại đà tăng trưởng cao của ngành công nghiệp. Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp sử dụng đầu vào là sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Thực hiện rà soát, sắp xếp các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thu hút đầu tư; định hướng hình thành khu, cụm công nghiệp chuyên công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là giao thông, điện, nước. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa các ngành và sản phẩm dịch vụ, chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ như: Viễn thông, vận tải, ngân hàng, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Mở rộng mạng lưới dịch vụ nông thôn, xây dựng các chợ đầu mối huyện, xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Triển khai xây dựng hình thức thương mại hiện đại, thương mại điện tử, chú trọng việc đầu tư các trung tâm logistic. Có biện pháp giải quyết đối với dự án Happy Land. Xúc tiến việc triển khai dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp ở Phường 2, thành phố Tân An, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng Long An.


Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

Phấn đấu năm 2015 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2015 tỉnh Quảng Nam đang triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Tập trung đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Bảo đảm phát triển phát triển kinh tế bền vững, tăng trưởng hợp lý. Thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền. Trước hết, Quảng Nam ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực, đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30,5% GDP; tăng cường quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển; kiểm soát nợ xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu nội địa tăng 13,4% so với năm 2014. Thực hiện tốt các giải pháp về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế xanh; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tập trung phát triển các nhóm ngành công nghiệp: Chế biến, chế tạo - điện tử, viễn thông - năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Phát triển các loại hình du lịch, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, phát triển du lịch văn hoá và sinh thái. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng miền núi. Xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể và nguồn lực của từng địa phương, phấn đấu đến cuối năm 2015 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ưu tiên khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 9,5%.


Ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang:

Khai thác tiềm năng thế mạnh nhằm phát triển bền vững

Năm 2015, tỉnh Hà Giang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong năm nay, Hà Giang đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,5%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 17,64 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.550 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đạt trên 400 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,65%. Tạo tạo việc làm mới cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đạt gần 16.000 lao động. Phấn đấu tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 71%.


Ông Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định:

Sẵn sàng đón các nhà đầu tư

Trong những năm qua, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song song với việc ban hành các chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Nam Định đã tập trung đầu tư các nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng điện lực, hạ tầng giao thông đường bộ, kết hợp với đường sắt, đường thủy tạo mạng lưới giao thông vận tải liên hoàn đủ điều kiện để tổ chức vận tải đa phương thức tới mọi vùng, miền. Mặc dù còn nhiều thách thức trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu và đất nước, năm 2014, Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã đồng lòng, dốc sức thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, tạo được sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt ở mức cao nhất so với 4 năm đầu của nhiệm kỳ 2011 - 2015. Năm 2015, tỉnh Nam Định tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có tính chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, nhà máy nhiệt điện Hải Hậu, dự án đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ cầu Thịnh Long đến khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông)... Trên cơ sở quy hoạch phát triển, Nam Định mong muốn thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực lớn, có công nghệ cao và thân thiện với môi trường, thuộc các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin, nông nghiệp. Với lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ưu thế của vùng đất có truyền thống hiếu học, mến khách, Nam Định cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.


Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng:

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an bình, đáng sống

Năm 2015, Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Để đạt được mục tiêu kế hoạch KT - XH năm 2015 đặt ra, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu: Tập trung thực hiện 5 hướng đột phá phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra; phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển KT - XH năm 2015, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2016. Thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế, tín dụng, thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh và phát triển đa dạng các ngành dịch vụ; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển các ngành dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, trọng tâm là lĩnh vực du lịch; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời khai thác tốt thị trường nội địa. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, có giá trị lớn, giá trị gia tăng cao; tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Tăng cường phối hợp các bộ, ngành trung ương triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế ưu đãi đối với khu công nghệ cao sau khi được ban hành. Đảm bảo nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước theo dự toán, trong đó tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách với các giải pháp hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất, chống thất thu... Điều hành chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo cân đối, hiệu quả và chất lượng, nhất là đầu tư công, hạn chế tối đa chi phát sinh ngoài dự toán. Sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý và phát triển đô thị bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đang triển khai, trong đó ưu tiên 10 công trình và nhóm công trình, dự án trọng điểm; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa - văn minh đô thị”. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thể chế; tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Với sự quyết tâm vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố, Đà Nẵng sẽ thực hiện tốt “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an bình, đáng sống, trung tâm văn hóa - kinh tế của cả khu vực.


Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ:

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế

Năm 2015, thành phố Cần Thơ xác định: "Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 12 - 12,5%. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố, dự kiến tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt từ 40.000 - 60.000 tỷ đồng, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Ông Y Dhăm Ênuôl, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk:

Đột phá trong tái cơ cấu đầu tư công

Năm 2015, tỉnh Đắk Lắk tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Triển khai xây dựng và thực hiện tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, cải cách hành chính. Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2014, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tỉnh Đắk Lắk cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như xác định trọng điểm tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nỗ lực thu hút đầu tư, phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chủ động điều hành ngân sách, tăng cường quản lý chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, các chương trình, dự án về giảm nghèo, đặc biệt chú ý đến các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên thực hiện các chính hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, khuyến khích người nghèo tự chủ vươn lên thoát nghèo… Tỉnh cũng tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch…


Ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai:

Chú trọng thị trường tiêu thụ mủ cao su

Trong năm 2015, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12,98%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.500 tỷ đồng tăng gần 17% so với năm 2014. Tổng thu ngân sách đạt 2.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 440 triệu USD, giải quyết việc làm cho 24.000 lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,41%, trẻ em trong độ tuổi được đi học đạt 99,8%, tỷ lệ che phủ rừng đạt (kể cả diện tích cây công nghiệp dài ngày) 53,1%... Gia Lai đã đề một số giải pháp nhằm thực hiện những kết quả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đặt ra. Đó là, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững trên cơ sở tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích đưa công nghệ khoa học vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất chuyên sâu và hiệu quả. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng lớn và có nhiều sản phẩm xuất khẩu, nhất là tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến nông - lâm sản; mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường tiêu thụ mủ cao su. Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trên cơ sở đầu tư mạnh và đồng bộ tại các điểm du lịch, nhất là các khu du lịch sinh thái, văn hoá dân tộc. Thực hiện tốt chương trình, mục tiêu xoá đói, giảm nghèo trên cơ sở đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm ổn định và bền vững, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và toàn xã hội, thực hiện có kết quả các chính sách dân tộc và nhất là các chương trình lớn của Chính phủ như Chương trình 132, 134, 135...
Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên:

Tập trung đồng bộ các giải pháp KT-XH

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đặt mục tiêu xây dựng Thái Nguyên là trung tâm kinh tế - xã hội vùng Việt Bắc như vị trí vốn có, đồng thời sớm trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Do vậy, trong năm 2015 - năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, chúng tôi tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: tiếp tục ổn định kinh t vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để có nguồn lực xây dựng hạ tầng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp; làm tốt công tác cải cách hành chính, hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư, công khai những thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh công nghiệp, hợp tác xã… trên địa bàn...


Ông Nguyễn Đức Chính (ảnh), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị:

Tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Năm 2015, Quảng Trị sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương quan tâm đến việc triển khai có hiệu quả các Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phấn đấu cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ về các thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, vốn hỗ trợ đào tạo nghề ...Đồng chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy Hải Phòng:

Năm giải pháp trọng tâm

Từ kết quả bước đầu của việc thực hiện chủ đề năm 2014, thành phố tiếp tục xác định chủ đề năm 2015 là “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”. Để thực hiện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đề ra và chủ đề năm 2015, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã xác định một số giải pháp trọng tâm sau: Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố. Tập trung ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng và lợi thế lớn, có hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao như dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, vận tải, thương mại, du lịch, tài chính... Thứ hai: Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Mở rộng các hình thức đầu tư để huy động các nguồn lực từ khu vực ngoài nhà nước, triển khai các hình thức đầu tư. Thứ ba: Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, như Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Bắc sông Cấm (VSIP), các khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Nam Tràng Cát, Tràng Duệ... Thứ tư: Tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình lớn, trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, quyết định đến sự phát triển của thành phố. Thứ năm: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.Nhóm phóng viên

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản