Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 được Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả quan trọng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Báo cáo tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định cán bộ nêu gương; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo; Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; Nghiên cứu xây dựng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy chế, quy định trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đi sâu vào việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm còn tồn tại, hạn chế. Bước đầu đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và tích cực triển khai Chương trình 01-CTr/TU về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Đổi mới công tác tuyên truyền của hệ thống tuyên giáo Thành phố; đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại các đảng bộ tổng công ty; củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức đảng, đoàn thể của các đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và các tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp…

Việc quán triệt, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy có nhiều đổi mới, kịp thời, sâu rộng hơn với nhiều hình thức đa dạng; tăng cường hội nghị trực tuyến đến tận xã, phường, thị trấn; sinh hoạt chuyên đề… Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Thành ủy Hà Nội kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, các quy định của Đảng về nêu gương được nâng cao.

Các cấp ủy thành phố đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy từ 59 đảng bộ đến nay còn 50 đảng bộ. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy; củng cố, kiện toàn, chuyển giao, giải thể 215 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, thoái vốn về trực thuộc đảng bộ quận, huyện, thị xã và đảng bộ khối.

Cùng với việc sắp xếp mô hình tổ chức, các cấp ủy đã chú trọng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác của các tổ chức đảng với hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ này, Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án 21-ĐA/TU về kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và hệ thống chính trị với sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; sau sắp xếp đã giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã, 2.708 thôn, tổ dân phố, 45 phòng ban thuộc các sở, ngành; 985 chi bộ, 33.583 người hoạt động không chuyên trách, 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Thành ủy Hà Nội ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc phức tạp đạt trên 85%. Việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở, là tiền đề cơ bản để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng thành công tốt đẹp.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đồng bộ, tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Thành ủy, 74/102 ban chỉ đạo do UBND Thành phố thành lập; sắp xếp giảm 21/26 ban quản lý dự án và 121/401 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố, 45/204 đơn vị chuyên môn thuộc sở, ngành Thành phố; giảm 110/206 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện; chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tự chủ chi thường xuyên và phấn đấu nâng mức tự chủ chi đầu tư đối với 257 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, thành phố đã nghiên cứu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị và được Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội đã tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Giai đoạn 2018 - 2020, khối các cơ quan Đảng, đoàn thể giảm trên 400 biên chế; khối chính quyền giảm gần 1.500 biên chế và dự kiến giảm 19.052 biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện tự chủ tài chính. Chi thường xuyên của Thành phố giảm mạnh, đến 2020 chỉ còn 51%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước.

Công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, hệ số quy hoạch đảm bảo, chất lượng quy hoạch được nâng cao, quy hoạch đã được gắn với đào tạo, bồi dưỡng về lý thuyết và thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án 04-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức có hiệu quả các lớp đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ quy hoạch cấp ủy, các chức danh bí thư cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cấp huyện, lãnh đạo cấp sở thuộc Thành phố.

Trong nhiệm kỳ, Hà Nội đã thực hiện luân chuyển 55 cán bộ, giới thiệu ứng cử và bổ nhiệm 442 cán bộ diện Thành ủy quản lý. Thành ủy đã ban hành Đề án 09-ĐA/TU, thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; mô hình trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đồng thời trưởng ban dân vận…

Thành ủy tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh. Qua kiểm tra đã xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có một số cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra. Công tác thi hành kỷ luật đảng, chính quyền trên địa bàn Thành phố đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe: Đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo:16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền Thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành ủy trực tiếp, thống nhất chỉ đạo tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương của toàn hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại các quận và thị xã Sơn Tây.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, nhất là bên trong các đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quy định cụ thể tiêu chuẩn vị trí việc làm, chức danh, chức vụ cho từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới phương thức tuyển dụng, quản lý, đánh giá và sử dụng công chức, viên chức của Thành phố. Thực hiện tốt quy định của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình công tác và quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước, với Đảng bộ và chính quyền Thành phố.

XM/Báo Tin tức
Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội
Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra với những kết quả khá toàn diện. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố Hà Nội thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo đảm an sinh xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN