Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng

Những ngày Thu lịch sử này, mỗi người dân Việt Nam càng thêm phấn khởi, tự hào về truyền thống và thành tựu đạt được của cả dân tộc. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, qua 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để có được những thành tựu mang tính lịch sử, trong đó có những thành tựu nổi bật về đối ngoại, khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.(đọc thêm)