Tạo thuận lợi nhất để người dân lĩnh lương hưu trong mùa dịch COVID-19

Tùy từng địa bàn, Bưu điện thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH vào cùng một kỳ của tháng 9, tháng 10/2021 đảm bảo an toàn cho người đến nhận. (đọc thêm)