Tái thiết đô thị Hà Nội từ hoạt động sáng tạo, cần chất xúc tác mới - Bài 4: Dư địa tiềm năng cho tái thiết đô thị 

Những chặng đường ban đầu của hoạt động tái thiết đô thị từ sáng tạo đã mở ra kỳ vọng về việc thúc đẩy mạnh hơn lĩnh vực này trong những giai đoạn tới, góp phần phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững. Hà Nội hiện có nhiều dư địa cho hoạt động tái thiết đô thị từ sáng tạo, đang cần các cơ quan quản lý, tổ chức, giới sáng tạo khai phá.(đọc thêm)