SIPAS của 63 địa phương năm 2023

Theo kết quả Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 do Bộ Nội vụ công bố ngày 17/4/2024, chỉ số SIPAS trung bình cả nước là 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%). 57 địa phương có chỉ số cao hơn năm 2022, sáu địa phương có chỉ số giảm so với 2022.(đọc thêm)