Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, thành trì quan trọng nhất của mỗi người. Gia đình luôn gắn liền với cộng đồng, khu phố, làng xã, là nền tảng vững chắc phát huy sức mạnh, sự trường tồn của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm là dịp rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình, để con, cháu hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, vun đắp những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương, đất nước.(đọc thêm)