Đảm bảo các điều kiện cho năm học mới

Năm học 2023 - 2024, TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 35.000 học sinh ở các cấp học. Mặc dù vẫn đảm bảo đủ chỗ học cho 100% học sinh trên địa bàn, nhưng việc tổ chức hoạt động theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của ngành giáo dục Thành phố dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, ngành giáo dục và các địa phương đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới với yêu cầu đảm bảo cả về đội ngũ giáo viên lẫn cơ sở vật chất.(đọc thêm)