Làm tốt công tác xây dựng Đảng để phát triển sản xuất kinh doanh

Sáng 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ cùng dự buổi làm việc.


 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

 

Báo cáo tình hình và kết quả công tác chủ yếu của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương từ khi thành lập (tháng 4/2007) đến nay, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Đảng bộ Khối có 33 đảng bộ trực thuộc gồm các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đặc biệt quan trọng, với 1.108 tổ chức cơ sở Đảng, 4.798 chi bộ trực thuộc, gần 75.000 đảng viên. Hầu hết các doanh nghiệp, ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô vốn tăng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, cơ bản chăm lo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Các tập đoàn, tổng công ty trong khối đã hỗ trợ 54/62 huyện nghèo với số tiền 1.480 tỷ đồng; đóng góp trên 6.000 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội.


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ trực thuộc. Trong điều kiện khủng khoảng tài chính, kinh tế thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cung ứng sản phẩm hàng hóa dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp nhà nước đã thực sự là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế phát triển, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kết quả kinh doanh của của đa số tập đoàn, tổng công ty có sự tăng trưởng liên tục, hàng năm đóng góp khoảng 40% giá trị GDP của cả nước; góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp được chú trọng, có chuyển biến tích cực; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc được nâng lên, từng bước đúc rút được kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo… Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chất lượng sinh hoạt Đảng từng bước được tăng cường.


Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, các vướng mắc về cơ chế, phương thức, mô hình tổ chức và hoạt động chưa được tháo gỡ. Chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự đầu tư của Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành và lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính buông lỏng quản lý, gây lãng phí, thất thoát tài sản, vốn của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, thiếu chặt chẽ, chưa có nhiều tham mưu, đề xuất để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên còn yếu kém. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống còn nhiều hạn chế, ít phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, khuyết điểm.


Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ sắp tới của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng Bí thư nhận định: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình trong nước và thế giới sắp tới còn nhiều khó khăn, nhất là trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước, đòi hỏi phải nắm chắc luật pháp, cơ chế chính sách, nâng cao trình độ quản lý, năng lực cán bộ... Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ trực thuộc cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là trong những lĩnh vực sản xuất kinh doanh liên quan đến các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng.


Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần quán triệt thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, coi đây là đột phá. Các cấp ủy Đảng trong Khối cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo, quan hệ với quần chúng... Làm tốt công tác xây dựng Đảng mới bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ gìn con người… Cần phân biệt rõ quan hệ quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp và quan hệ đồng chí anh em trong tổ chức Đảng, làm sao phát huy tinh thần đấu tranh phê bình, tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên cả ở cơ quan, trong gia đình, ngoài xã hội, duy trì sinh hoạt chi bộ Đảng một cách nền nếp, thường xuyên, có chất lượng, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ, hoặc nặng về công tác chuyên môn; khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ đảng viên không thực chất, cuối năm đều hoàn thành nhiệm vụ, đều là đảng viên xuất sắc cả. Thực tế các doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực.


Tổng Bí thư đề nghị, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương, các đảng bộ trực thuộc, với 1,3 triệu cán bộ công chức, 1.108 tổ chức cơ sở Đảng, khoảng 4.800 chi bộ, 75.000 đảng viên hoạt động trong lĩnh vực then chốt, xương sống của nền kinh tế, là chủ lực, chỗ dựa nòng cốt đảm bảo cho kinh tế của nước ta phát triển. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc sẽ phát huy được năng lực, phẩm chất của 75.000 đảng viên cộng sản. Phải nhận rõ tính đặc thù, khó khăn, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; Đảng ủy Khối còn nhiều dư địa để phát huy vai trò của mình, nếu có phương thức, cách làm phù hợp, hiệu quả, thì nhất định toàn bộ hệ thống Đảng trong Khối sẽ mạnh lên…


Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, phải làm cho sâu sắc, không đạt yêu cầu phải làm lại, theo đúng các tiêu chuẩn, tiêu chí đã đề ra, không làm qua quýt, ca ngợi vuốt ve nhau, cấp dưới khen cấp trên, còn ngang cấp lại tìm cách hạ uy tín của nhau, khen nhau thì dễ dàng, hào phóng, còn chê nhau thì dè sẻn, cân nhắc từng chữ... Tổng Bí thư chỉ rõ: Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, cái gì sửa được ngay thì phải sửa; chỗ nào vênh nhau, vướng về cơ chế thì chủ động đề xuất bổ sung, sửa đổi. Làm công tác xây dựng Đảng phải có tâm huyết, quyết tâm làm cho bằng được.

 

Nguyễn Sự - Hương Thủy

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản