Tags:

Hỗ trợ thông tin du lịch

  • Góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thành phố di sản Hạ Long

    Góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thành phố di sản Hạ Long

    Với khẩu hiệu “Hành động kết nối – lan tỏa”, Câu lạc bộ Hỗ trợ thông tin du lịch của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2019 đến nay, đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh du lịch của thành phố di sản Hạ Long.