Tags:

Cải trời

  • Rau quê

    Rau quê

    Mẹ ở quê gửi lên một giỏ rau thiệt to. Đó là những loại rau quê gần gũi, mọc quanh vườn nhà: mướp, cải trời, đắng đất, nhãn lồng, đọt lang, bồ ngót... Có loại mọc hoang, có thứ được mẹ mua hạt giống về gieo trồng. Các loại rau đều được mẹ chăm sóc tỉ mẩn.

  • Rau cải trời

    Rau cải trời

    Mùa của cải trời bắt đầu khi những cơn gió lạnh tràn về đến hết mùa xuân. Khi đó trên các nương rẫy, các cánh đồng xa, rau cải trời nhú mầm rồi mọc thành từng đám. Sau khi mọc lên khỏi mặt đất, cây mầm lớn nhanh, độ một tuần sau cây cao khoảng 30 cm...