Tags:

Công ty tnhh mtv điện lực hải dương

  • 'Cây sáng kiến' của ngành điện Hải Dương

    'Cây sáng kiến' của ngành điện Hải Dương

    Sở hữu 11 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tế sản xuất trong giai đoạn 2013 - 2017, mang lại lợi ích kinh tế nhiều tỷ đồng, kỹ sư Vũ Hoàng Tùng đang là một trong những gương lao động giỏi, lao động sáng tạo tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.