Tags:

Các hoạt động thương mại điện tử

  • TPP mở ra cơ hội cho gia công phần mềm

    TPP mở ra cơ hội cho gia công phần mềm

    Khi TPP được thực thi, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội thông qua các thỏa thuận về mở rộng mạng lưới viễn thông, Internet, các hoạt động thương mại điện tử... đặc biệt là dịch vụ gia công phần mềm.