Việt Nam tích cực tham gia các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học

Diễn ra vào ngày 22/5 hằng năm, năm 2024 Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”. (đọc thêm)