Vắc-xin phòng COVID-19 được thử nghiệm trên người

Vắc-xin phòng dịch COVID-19 đã cho kết quả khả quan ở giai đoạn 1 và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở người.(đọc thêm)