Tự do tín ngưỡng - Sợi dây kết nối giữa chính quyền và đồng bào thiểu số tại Cao Bằng

Với sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ chính quyền các cấp, đời sống tinh thần và tự do tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số tại Cao Bằng được bảo đảm, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương.(đọc thêm)