Tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu

Qua hơn 12 năm đi vào thực tiễn, Luật Các tổ chức tín dụng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý cũng như tạo môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, Luật đã phát sinh nhiều hạn chế trong thực tế, đặc biệt là những quy định về xử lý tài sản đảm bảo.(đọc thêm)