Tái thiết đô thị Hà Nội từ hoạt động sáng tạo, cần chất xúc tác mới - Bài 1: Không gian đô thị với sắc màu sáng tạo

Tái thiết đô thị là vấn đề tương đối mới của Hà Nội, được đặt ra trong những năm gần đây. Trong Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đề cập đến việc tái thiết đô thị gắn với bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị để phát huy giá trị văn hóa khu vực nội đô lịch sử. Vấn đề bảo tồn giá trị cũ trong xu thế biến đổi theo cái mới vẫn luôn được Hà Nội quan tâm và đó chính là căn cốt để không gian đô thị Hà Nội đang dần được tái thiết theo những góc nhìn sáng tạo.(đọc thêm)