Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới

Dấu ấn đặc biệt về nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV trong lòng đồng bào, cử tri cả nước chính là sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội với nhân dân và vì dân. Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri cả nước đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với dự báo xán lạn về thể chế chính trị ổn định, kinh tế - xã hội vượt mọi khó khăn, đất nước phát triển, phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.(đọc thêm)