Khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực

Để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, báo cáo Chính trị trình đại hội Đảng lần thứ XIII đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó khâu đột phá về khâu đột phá về nguồn nhân lực đươc nhiều đại biểu tâm huyết và đánh giá cao.(đọc thêm)