Hai bộ test kit COVID-19 của Việt Nam được lưu hành ở châu Âu

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố 2 bộ test kit thử COVID-19 của Việt Nam được cấp phép lưu hành rộng rãi ở châu Âu. Điểm đặc biệt của 2 bộ test kit thử này là được đầu tư và nghiên cứu hoàn toàn bởi nguồn vốn tư nhân.(đọc thêm)