Hà Nội hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đa tầng, toàn diện, bao trùm

Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần.(đọc thêm)