Hà Nam phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt trên 230 triệu đồng

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt mức phát triển khá của Vùng đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 230 triệu đồng... (đọc thêm)