Đoàn Quốc hội viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (đọc thêm)