Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.(đọc thêm)