Cơ sở quan trọng cho quy hoạch cán bộ

Liên quan những điểm mới trong Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội thảo luận ngày 30/5, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là kênh thông tin để các cấp có thẩm quyền nhìn nhận, đánh giá cán bộ khi đề bạt, quy hoạch ở các bước sau. Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có thể "tự soi", "tự sửa" mình.(đọc thêm)