Chật vật với lương hưu

Đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương thấp, thời gian tham gia chưa nhiều nên không ít lao động khi về già vẫn phải chật vật kiếm sống do lương hưu thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Tới đây, việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội sẽ phải gắn với tổng thể trong cải cách chính sách tiền lương của Nhà nước, nhất là về lộ trình, bước đi cần được tính toán cho phù hợp.(đọc thêm)