Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên góp phần phát triển nền giáo dục toàn diện

Theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm bắt buộc toàn dân. Từ thực tế tổ chức thực hiện chính sách BHYT, quy định này nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho người dân đã được quy định tại Hiến pháp. Với riêng học sinh, sinh viên, việc bắt buộc tham gia BHYT mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc.(đọc thêm)