9 tháng năm 2022: Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 398,3 triệu USD

9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 398,3 triệu USD, bằng 69,6% với cùng kỳ năm 2021. (đọc thêm)