11 tháng năm 2020, thu hút FDI đạt hơn 26 tỷ USD

Tính đến 20/11/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,43 tỷ USD. (đọc thêm)