Tags:

Tượng linh lang đại vương

  • Bức tượng độc đáo có thể đứng lên ngồi xuống ở miếu Bảo Hà

    Bức tượng độc đáo có thể đứng lên ngồi xuống ở miếu Bảo Hà

    Chúng tôi về thăm miếu Bảo Hà (Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và được chứng kiến một điều rất đặc biệt. Khi chúng tôi vào điện thờ chính làm lễ, trong ánh đèn mờ tỏ, bức tượng Linh Lang đại vương trên ban thờ tự động đứng thẳng lên rồi lại thong thả ngồi xuống vị trí cũ.