Tags:

Ph��i b��� g��n gi��� h��a b��nh lhq ��� abyei