Tags:

Nghị quyết số 26 nq cp

  • Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

    Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

    Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tốt cho Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  • Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

    Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.