Tags:

Người chưa có thẻ bhyt

  • Sẽ chỉnh viện phí với người chưa có thẻ BHYT

    Sẽ chỉnh viện phí với người chưa có thẻ BHYT

    Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định mức giá tối đa, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương vào giá dịch vụ y tế đối với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế (hiện giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ mới chỉ tính 4/7 yếu tố).