Tags:

Hệ sinh thái tại việt nam

  • Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

    Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

    Đây là nội dung chính của hội thảo tổng kết dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức, do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức tổ chức ngày 6/2, tại Hà Nội.

  • Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

    Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

    Đây là nội dung chính của hội thảo tổng kết dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức, do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức tổ chức ngày 6/2, tại Hà Nội.