Tags:

Hòa bình cho nhân loại

  • Những hy vọng từ giải Nobel Hòa bình

    Những hy vọng từ giải Nobel Hòa bình

    Giải Nobel Hòa bình 2020 có thể được xem là sự kiện đặc biệt, mang lại hy vọng để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự hợp tác nhằm hướng nền hòa bình cho nhân loại.

  • Ngày Quốc tế hòa bình 21/9: Vì một nền hòa bình cho nhân loại

    Ngày Quốc tế hòa bình 21/9: Vì một nền hòa bình cho nhân loại

    Được sống trong hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại. Năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 21/9 hằng năm là Ngày Quốc tế hòa bình, trong đó nhấn mạnh các nước thành viên Liên hợp quốc cần tiếp tục tăng cường và nuôi dưỡng nền văn hóa hòa bình và không bạo lực trong ứng xử ở mọi cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.